Štatút súťaže Advent 2017

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Advent 2017“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

I. Názov súťaže
„Advent 2017“

II. Organizátor:
GLAMOUR Slovakia, a.s., Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244

III. Trvanie:
Termín konania súťaže: 1.12.2017 – 23.12. 2017. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. Účasť v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto v období od 1.12.2017 do 23.12.2017 odpovie na súťažnú otázku na Instagramovom a Facebookovom profile GOSH Slovakia a GOSH Cosmetics.

V. Vyhodnotenie

 1. Do Súťaže budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto podmienok.
 2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční každý deň od 2.12. do 24.12.2017.

VI. Výhra

 1. Hrá sa o produkty značky GOSH COPENHAGEN.
 2. Mená výhercov budú uverejnení každý deň do 24.12.2017 na Instagramovom a Facebookovom profile stránky GOSH Slovakia a GOSH Cosmetics.
 3. Výhercov bude kontaktovaný spoločnosťou Glamour Slovakia, a.s. a výhra sa bude posielať prostredníctvom Slovensk pošty, a.s..

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu výherca nemá nárok a cena prepadá v prospech Organizátora.
 2. V prípade, ak výhra z tejto Súťaže podlieha dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
 3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
 4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
 5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.goshcosmetics.sk.
 6. Súťaž „Advent 2017“ nesponzoruje Instagram ani Facebook a nie je zodpovedný za ceny do súťaže.
 • FI Jar
 • Novinky
 • Akcie
 • LA
Copyright GOSH cosmetics 2010 | Web design by InVerso | Tvorba web stránok | Admin