Štatút súťaže

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Miss Slovensko 2017“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

I. Názov súťaže
„Hlasovanie Miss GOSH 2017“

II. Organizátor:
GLAMOUR Slovakia, a.s., Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244

III. Trvanie:
Termín konania súťaže: 1.3.2017 – 25.4. 2017. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

IV. Účasť v Súťaži 
1. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto v období od 1.3.2017 do 25.4.2017 dá hlas jednej z finalistiek súťaže Miss Slovensko 2017.

V. Vyhodnotenie

1. Do Súťaže budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto podmienok.
2. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 27.4.2017.

VI. Výhra
1. Hrá sa o ikurz samolíčenia s hlavnou vizážistkou GOSH COPENHAGEN Slovakia Veronikou Huťkovou a balíček výrobkov dekoratívnej kozmetiky GOSH COPENHAGEN v hodnote € 150.   
2. Meno výhercu bude dňa 4.5.2017 uverejnené na stránke www.goshcosmetics.sk ako aj na Facebook stránke GOSH.
3. Výherca bude kontaktovaný spoločnosťou Glamour Slovakia, a.s. a výhra mu bude osobne odovzdaná.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu výherca nemá nárok a cena prepadá v prospech Organizátora.
2. V prípade, ak výhra z tejto Súťaže podlieha dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.
3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže a zverejnené na internetovej stránke www.goshcosmetics.sk.

  • FI Jesen
  • lift-highlight
  • Akcia
Copyright GOSH cosmetics 2010 | Web design by InVerso | Tvorba web stránok | Admin